Adatvédelmi feltételek

Adatvédelmi feltételek

Székhelye: Smetanova 131, 250 82 Úvaly,
azonosítószáma: 28513177, adószáma: CZ28513177,
cégjegyzékbe véve a Prágai Cégbíróságon, C 147064-es ügyszám alatt.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban mint „GDPR”) szóló rendelete értelmében az adatok kezelője a Systemia s.r.o. (a továbbiakban mint „adatkezelő”).
Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

Adatkezelő elérhetőségei
Systemia s. r. o., azonosítószáma: 28513177, adószáma: CZ28513177 (áfa-alany),
címe: Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Cseh Köztársaság
weboldal: www.tropiko.eu, www.tropiko.at, www.tropiko.cz, www.tropiko.de, www.tropiko.it, www.tropiko.fr, www.tropiko.hu, www.tropiko.sk
telefonszám: +420 722241426
e-mail: eladas@tropiko.hu, sale@tropiko.eu

Személyes adatok
Személyes adatok alatt minden olyan információ értendő egy azonosított vagy azonosítható természetes személyről, aki érdeklődő vagy vásárló (a továbbiakban mint „érdeklődő”).
Azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen valamely azonosító (például név, cím, telefonszám, e-mail cím) alapján.

Személyes adatok feldolgozása
Az adatkezelő azokat a személyes adatokat dolgozza fel, amelyeket az érdeklődő a rendelkezésére bocsátott, vagy azokat a személyes adatokat, amelyek egy megrendelés teljesítéséből eredően jutottak az adatkezelő birtokába.
Az adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében elengedhetetlen azonosító adatokat és elérhetőségeket dolgozza fel.

A személyes adatok feldolgozásának céljai a következők:

 • Az érdeklődő megrendelésének teljesítése.
 • Kereskedelmi kommunikáció és marketingtevékenységek küldése.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapjai a következők:

 • A GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szerinti szerződés teljesítése az érdeklődő (vásárló) és az adatkezelő között.
 • Az adatkezelő közvetlen marketingtevékenység folytatásához fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja szerint.
 • Az érdeklődő hozzájárulása személyes adatai feldolgozásához közvetlen marketingtevékenység folytatása (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése) érdekében a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja szerint a 480/2004 Sb. törvény §7 paragrafusának 2. bekezdésével összefüggésben abban az esetben, ha nem történt áru vagy szolgáltatás megrendelése.

A megrendelés során azokat a személyes adatokat kell közölni, amelyek szükségesek a megrendelés sikeres teljesítéséhez (név és cím, elérhetőség). A személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének és teljesítésének elengedhetetlen feltétele. Személyes adatok szolgáltatása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése, illetve teljesítése az adatkezelő részéről.

Az adatkezelő részéről automatikus, egyedi elbírálás történik a GDPR 22. cikkének értelmében. Az érdeklődő kimondott hozzájárulását adja az ilyen adatfeldolgozáshoz.

Az adatkezelő a személyes adatokat megőrzi:

 • A szerződéses jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamon keresztül.
 • Addig, amíg a marketingcélú adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulás visszavonásra kerül, de legfeljebb 20 évig.

A személyes adatok megőrzésének időtartama leteltével az adatkezelő megsemmisíti a személyes adatokat.

A személyes adatok címzettjeiA személyes adatok címzettjei azok a személyek, akik részt vesznek az áruk szállításában és szolgáltatások nyújtásában (szállítók), a fizetések végrehajtásában, valamint az e-shop üzemeltetését és a marketingszolgáltatásokat biztosítják.
Az adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat EU-n kívüli országokba vagy nemzetközi szervezetek részére.

Az érdeklődő jogai
A GDPR-ben meghatározott feltételek szerint az érdeklődőnek joga van:

 • A GDPR 15. cikke szerint hozzáférni személyes adataihoz.
 • A GDPR 16. cikke szerint adatai helyesbítéséhez és a GDPR 18. cikke szerint az adatkezelés korlátozásához.
 • A GDPR 17. cikke szerint személyes adatai törléséhez.
 • A GDPR 21. cikke szerint tiltakozni személyes adatai kezelése ellen.
 • A GDPR 20. cikke szerint személyes adatai hordozhatóságához.
 • Az adatkezelő címére írásban vagy elektronikusan eljuttatva visszavonni hozzájárulását.
 • Panaszt tenni a Cseh Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál abban az esetben, ha sérült személyes adatainak védelméhez fűződő joga.

Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő elfogadott minden technikai és szervezési intézkedést, amelyek az adatkezelés biztonságát szolgálják.
Az adatkezelő az adatok és okiratok biztonságát szolgáló technikai intézkedéseket fogadott el.
A személyes adatokhoz csak az adatkezelő megbízott személyei férhetnek hozzá.

Záró rendelkezések
Áru vagy szolgáltatás megrendelésével az érdeklődő kinyilvánítja egyetértését ezekkel a feltételekkel.